Obchodní podmínky hypo-top.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností VEVA GLANS s.r.o., společností založenou a existující podle práva České republiky, IČO: 28414721, se sídlem Drahenice 83, 26285 Drahenice v České republice, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139842, jakožto provozovatele portálu www.ziskej -hypo.cz (dále jen „Provozovatel“), a Uživateli při poskytování služeb prostřednictvím portálu www.hypo-top.cz

Provozovatel portálu poskytuje služby spočívající v možnosti využití zadání základních údajů, tedy k vytvoření Účtu, správy svých osobních údajů na Účtu, vložení Nabídky či Poptávky hypotečních úvěrů aj., jejichž cílem je zejména vytvoření Poptávek a Nabídek hypotečních úvěrů a zprostředkování kontaktů za účelem navázání spolupráce mezi Makléři a Zájemci (dále jen „Služby“). Uživatelé tyto služby přijímají. Veškeré informace publikované Provozovatelem na portálu hypo-top.cz jsou určené výhradně k informativním účelům a v žádném případě je nelze považovat za investiční doporučení, nebo nabídku ve smyslu příslušných právních předpisů.

2. Definice pojmů

Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají pro účely Obchodních podmínek následující význam: Právnická nebo fyzická osoba, která provedla registraci na internetových stránkách www.hypo-top.cz, především za účelem získání informativní nabídky, které vypracovávají pouze registrovaní hypoteční makléři,  nabízejících svých služeb v oblasti zprostředkování a/nebo poskytování úvěrových produktů a za účelem získání kontaktů na Zájemce. Tyto osoby podnikají ve finanční oblasti s oprávněním poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Tyto osoby jsou držitelé potřebných licencí a jsou registrovány u České národní banky. Nabídka je nezávazná nabídka konkrétního úvěrového produktu zaslaná Makléřem jako reakce na Poptávku prostřednictvím portálu www.hypo-top.cz.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a tím také Smlouvy se spotřebitelem, koncovým zákazníkem, který se do systému dobrovolně registroval, je uzavřena po odeslání a potvrzení své objednávky. Poptávka nezávazná poptávka po úvěrovém produktu, vytvořená Zájemcem na portálu hypo-top.cz. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví, zejména autorská práva k audiovizuálnímu dílu, k dílu audiovizuálně užitému, k dílu slovesnému, hudebnímu, grafickému, soubornému a další autorská práva a práva související s právem autorským, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům a k obchodní firmě, práva k doménovým jménům, práva k důvěrným informacím, práva k obchodnímu tajemství, práva k průmyslovým vzorům a práva v oblasti nekalé soutěže, existující kdekoliv ve světě, ať již zaregistrovaná nebo nezaregistrovaná.

Smlouva s Makléřem smlouva o poskytování služeb v oblasti lead managementu, jež jsou poskytovány nad rámec Služeb a za poplatek, uzavřená mezi Provozovatelem a Makléřem. Správce osobních údajů je společnost VEVA GLANS s.r.o., Drahenice 83, 26285 Drahenice. Spřízněná osoba osoba, která společně s Provozovatelem tvoří koncern, jak je definován v ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Účet internetový účet vytvořený zprostředkovatelem v rámci portálu hypo-top.cz, jehož prostřednictvím jsou předávány poptávky na specializované makléře, kteří pro zájemce o hypoteční úvěr vytvoří nabídku.

 

 3 Registrace Zájemců o hypoteční úvěr

Poskytování Služeb prostřednictvím portálu hypo-top.cz je podmíněno provedením registrace zájemce. K registraci je oprávněna pouze osoba, jež dovršila 18 let, je plně svéprávná a nebyla zbavena způsobilosti k právnímu jednání, ani ji tato způsobilost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím ji vyslovení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami.

Zájemce provádí registraci vyplněním požadovaných údajů dle poptávkového formuláře přístupného na úvodní stránce portálu hypo-top.cz.cz a dokončí ji kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Součástí registrace Zájemce je rovněž ověření jeho totožnosti prostřednictvím telefonátu na telefonní číslo uvedené Zájemcem. Zájemce je povinen svou totožnost takto ověřit. Neučiní-li tak, považuje se toto porušení za podstatné porušení povinnosti Zájemce a Provozovatel je oprávněn Smlouvu s ním uzavřenou vypovědět. Současně dochází ke kompletnímu výmazu osobních údajů Zájemce.

Před dokončením registrace je Zájemce povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami. V případě, že mu není jasné kterékoliv jejich ustanovení, má možnost kontaktovat Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na portálu hypo-top.cz za účelem objasnění jejich významu. Nesouhlasí-li s některým ustanovením Obchodních podmínek, může navrhnout jejich změnu či doplnění. Akceptace Obchodních podmínek s dodatkem nebo odchylkou, která byť i nepodstatně mění Obchodní podmínky, není přijetím Obchodních podmínek, ale považuje se za nový návrh. Dokud nebude nový návrh akceptován Provozovatelem, Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem nevznikne a registrace se považuje za nedokončenou. Provozovatel je oprávněn v tomto případě Účet zrušit.

Provedením úspěšné registrace vzniká zájemci Účet a na základě registračních údajů, které si sám zadal. Zájemci jsou také oprávněni prostřednictvím emailu (či jiným prokazatelným způsobem) zažádat o zrušení Účtu. Taková nebo obdobná žádost se považuje za výpověď Smlouvy ve smyslu ustanovení odst. 9 Obchodních podmínek.

 

4. Další práva a povinnosti Uživatelů

Uživatelé jsou oprávněni neomezeně využívat Služby nabízené jim na portálu hypo-top.cz.

Zájemce je zejména oprávněn vytvořit Poptávku dle svých požadavků. Zájemce bere na vědomí, že veškeré Nabídky a Poptávky vytvořené a odeslané prostřednictvím portálu hypo-top.cz jsou nezávazné, s ohledem na dobu a čas nabídky, na nabídce banky a na celkových podmínkách na získání hypotéky. Výběr banky dle svého uvážení zákazníka z Nabídek, jež mu budou na základě jeho požadavků dodány.

Makléř je zejména oprávněn:

- reagovat na Poptávku svou Nabídkou za splnění podmínek stanovených ve Smlouvě s Makléřem. Makléř bere na vědomí, že veškeré Nabídky a Poptávky vytvořené a odeslané prostřednictvím portálu získej-hypo.cz jsou nezávazné;

- v případě, že bude mezi Makléřem a Provozovatelem uzavřena Smlouva s Makléřem, odchylná ujednání ve Smlouvě s Makléřem mají před zněním těchto Obchodních podmínek přednost.

Uživatel i zájemce nesmí:

- bez souhlasu Provozovatele užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména, jakékoliv části portálu hypo-top.cz.cz ani jiná Práva duševního vlastnictví, k nimž vykonává práva Provozovatel;

- uvádět falešné, nesprávné, klamavé nebo zavádějící údaje o své nebo o jiné osobě nebo údaje o jiné osobě (včetně fotografií, obchodního jména, loga, ochranný známek či audiovizuálních záznamů, a jiných Práv k duševnímu vlastnictví), ke kterým nemá výslovný souhlas s jejich uvedením na portál hypo-top.cz

- rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat na portálu hypo-top.cz nebo jinak sdělovat prostřednictvím portálu veřejnosti obsah, jež by mohl mít za následek porušení Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob nebo by porušoval soukromí jednotlivců nebo osobní práva (zejména nesmí vkládat fotografie nebo obrázky, jichž není autorem nebo k jejichž zveřejnění nemá příslušný souhlas);

 - vkládat nebo zveřejňovat informace a data, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, vulgární, urážlivé, diskriminační, xenofobní, rasistické, sexistické či, dle názoru Provozovatele, jinak napadající nebo způsobilé přivodit jinému újmu;

- poškozovat dobré jméno Provozovatele či Uživatelů;

- kontaktovat Uživatele za jiným účelem než je účel Služeb poskytovaných prostřednictvím portálu hypo-top.cz, zejména nesmí zasílat Uživatelům obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Přičemž za obchodní sdělení jsou považovány také pouhé odkazy, které vybízejí k návštěvě internetových stránek.

- rozmnožovat, rozšiřovat, zobrazovat na portálu nebo jinak sdělovat prostřednictvím portálu hypo-top.cz veřejnosti obsah, který má citlivou povahu.

- v případě, že Uživatel poruší své povinnosti uvedené v ustanovení  Obchodních podmínek, považuje se toto porušení za podstatné porušení Smlouvy.

 

5. Práva a povinnosti Provozovatele

- Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby s odbornou péčí.

- Provozovatel má právo měnit, upravovat či doplňovat obsah Služeb tak, aby splňovaly podmínky uvedené v ustanovení odst. Obchodních podmínek.

- Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni s ohledem na špatné zkušenosti s tímto zájemcem z důvodu předešlého porušování povinností z jeho strany. Dojde-li k takové registraci, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a nepotřebné osobní údaje vymazat. Provozovatel je oprávněn si ponechat pouze osobní údaje Zájemce v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informaci, že nedocházelo ze strany takového Zájemce k porušování povinností, a to po dobu 5 let od ukončení nebo odstoupení od Smlouvy.

6 . Ochrana osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů

 - Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů a osob, které vložily žádost či dotaz do kontaktního formuláře na portálu hypo-top.cz (souhrnně dále jen jako „subjekt údajů“). Všechny osobní údaje zpracovává Provozovatel v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

- Subjekt údajů bere na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které Provozovateli poskytnete, byly přesné, úplné a aktuální.

- Dotazy týkající se zpracování osobních údajů Provozovatelem lze zasílat na e-mail Provozovatele info@hypo-top.cz.

Proč tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává?

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů zejména z těchto důvodů (účelů):

- uzavřením příslušné smlouvy, vyřízení objednávky či poptávky, poskytnutí Služby;

- edení databáze Uživatelů a jejich kontaktních údajů;

- předávání osobních údajů Zájemců registrovaným Makléřům;

- na základě oprávněného zájmu.

Provozovatel dále zpracovává osobní údaje osob, které vložily žádost či dotaz do kontaktního formuláře na portálu hypo-top.cz, z těchto důvodů (účelů):

- zaslání nabídky

- poskytnutí vyžádané informace či vyřízení jejich požadavků

Subjekt údajů bere na vědomí, že na základě registrace v souladu s odst. 3 Obchodních podmínek učiněné na portálu hypo-top.cz nebo na základě žádosti či dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na portálu dochází ke zpracování zadaných osobních údajů Provozovatelem, a to za výše uvedenými účely. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých subjektem údajů v kontaktním formuláři, při registraci, při zadávání Poptávky či Nabídky nebo prostřednictvím Účtu.

Subjekt údajů bere na vědomí, že k zpracování osobních údajů dochází rovněž na základě oprávněného zájmu. Na portálu hypo-top.cz dochází ke zpracování kontaktních údajů také za účelem zasílání marketingových nabídek a to emailem, telefonicky, textovými zprávami, případně dalšími elektronickými prostředky. Tyto nabídky se týkají finančních produktů a služeb nabízených Provozovatelem. Zasílání marketingových nabídek bude Provozovatel provádět pouze v případě, že Uživatelem nedošlo k vyslovení nesouhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely,a to emailovou komunikací.

Subjekt údajů dále bere na vědomí, že dochází k předání jeho osobních údajů Spřízněným osobám pro účely vnitřní administrativy a v případě Zájemců také Makléřům. Makléřům však pouze za účelem učinění nabídky svých produktů či za účelem zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu mezi Zájemcem a Makléřem

 Provozovatel je oprávněn či povinen zpracovávat osobní údaje, pokud:

- je to potřebuje pro splnění jakéhokoliv smluvního závazku (např. uzavření Smlouvy, poskytnutí Služby, zaslání nabídky, poskytnutí informací či vyřízení žádosti);

- je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení databáze Uživatelů, makléřů, stížností apod.);

- je potřebuje předat Makléři, který je tedy příjemcem osobních údajů Zájemců.

 

Jaké osobní údaje Provozovatel zpracovává?

-Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů zejména v tomto rozsahu:

 jméno, příjmení, , telefonický kontakt, e-mailovou adresu,

Provozovatel zpracovává osobní údaje Makléře zejména v tomto rozsahu:

-adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, sídlo, adresu trvalého bydliště, telefonický kontakt, e-mail, ochranu práv Provozovatele. Konkrétní informace budou subjektu údajů sděleny na jeho žádost.

Jaká jsou práva subjektů údajů?

Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat po Provozovateli informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu Provozovatel povinen bez zbytečného odkladu předat. Dále je subjekt údajů oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost Provozovatele osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování, a to v předpisy stanovených případech.

Provozovatel ve vztahu k osobním údajům subjektů údajů respektuje následující zásady:

- zabezpečuje ochranu osobních údajů subjektů údajů, údaje o subjektech údajů jsou řádně zabezpečené a chráněné před zneužitím;

- údaje o subjektech údajů shromažďuje a využívá pro vylepšování a zkvalitňování Služeb;

- Provozovatel dále shromažďuje statistické údaje, prostřednictvím nichž získává informace o tom, jakým způsobem jsou Služby využívány. Díky těmto údajům může pracovat na neustálém zlepšování Služeb. Server, který spravuje portál hypo-top.cz zasílá na komunikační zařízení Uživatele, který navštíví tento portál soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do komunikačního zařízení Uživatele portálu, a které při každé další návštěvě portálu Uživatelem získává zpět na server), pokud Uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek. Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti portálu, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Uživatele. Přijímání souborů „cookies“ může Uživatel zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.

7. Poplatky

Registrace na portálu hypo-top.cz je bezplatná.

Ostatní Služby poskytované Zájemcům prostřednictvím portálu hypo-top.cz jsou zpoplatněny dle smluvních podmínek. Není-li před využitím konkrétní Služby dán k dispozici Uživateli ceník, Služba je zdarma.

Ostatní Služby poskytované Makléřům prostřednictvím portálu hypo-top.cz jsou zpoplatněny v souladu se Smlouvou s Makléřem.

8. Vyloučení odpovědnosti

Uživateli nevzniká v souvislosti s užíváním portálu hypo-top.cz nárok vůči Provozovateli ani jeho zaměstnancům, osobám spolupracujícím s Provozovatelem nebo osobám jinak se podílejícím na provozu portálu hypo-top.cz (dále jen „Provozovatel a osoby spolupracující“) na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním třetí osoby nebo jiného Uživatele.

Provozovatel a osoby spolupracující se nepodílí na obsahu vloženém Uživatelem, tj. zejména na obsahu Účtu, Poptávek či Nabídek aj. na portál hypo-top.cz a přístupném prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídají. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, zrušit Účet a vymazat již dále nepotřebné osobní údaje. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.

Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen dle platné právní úpravy předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na portálu hypo-top.cz dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

Provozovatel a osoby spolupracující prostřednictvím portálu hhypo-top.cz nabízí pouze Služby výslovně uvedené na portálu, ve Smlouvě s Makléřem nebo v těchto Obchodních podmínkách, ale neúčastní se uzavírání smluv mezi uživateli navzájem. Provozovatel a osoby spolupracující rovněž neprovádí kontrolu nabízených Služeb, neposkytují záruku za to, že nabízené úvěry jsou skutečně nejlevnější a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli ani za jejich plnění neodpovídá. Stejně tak neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Uživatele v souvislosti se smlouvami či dohodami uzavřenými mezi Uživateli.

 Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto portálu jsou pouze orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Provozovatele a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto portálu vykazuje obsahové náležitosti jiného právního jednání Poskytovatele, je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Odpovědnost za výběr smluvního partnera je výhradně na Uživateli. Uživatel bere na vědomí, že internetové stránky zosobňují rizika, která spočívají v povaze používaného média. Je si vědom toho, že identifikace Uživatelů na internetu je komplikovaná a Provozovatel přes přijatá bezpečnostní opatření a ověření totožnosti pomocí telefonátu při registraci nemůže plně zaručit, že konkrétní Uživatel neuvedl či neuvádí Provozovateli nebo ostatním Uživatelům nepravdivé osobní údaje. Uživatel je proto povinen sám ověřit identitu svého smluvního partnera. Provozovatel portálu vynakládá maximální úsilí, aby vyplněné osobní údaje (min. v rozsahu jméno, příjmení, telefon) byly pravdivé, úplné, správné a přesné. Provozovatel však nemůže garantovat, že další vyplňované osobní údaje Uživatelů a jsou pravdivé, úplné, správné a přesné.

 Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou z důvodu nedostupnosti portálu hypo-top.cz a Účtu. Uživatelé výslovně souhlasí, že portál hypo-top.cz a Účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na technickou náročnost procesů a občasnou potřebu údržbu systému.

 Ukončení Smlouvy s Uživatelem

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 týden od doručení výpovědi druhé smluvní straně, není-li ve Smlouvě s Makléřem uvedeno jinak.

Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se Uživatel dopustí: - prokazatelného podstatného porušení smluvní povinnosti; nebo nepodstatného porušení smluvní povinnosti a ani na výzvu Provozovatele nesplní svou povinnost v dodatečné přiměřené lhůtě.  Ukončení Smlouvy může být provedeno písemně nebo elektronicky, tj. například elektronickou poštou.   Pro případ, že by k tomu byl povinen, platí, že si smluvní strany ujednaly smluvní pokutu za porušení jakékoliv povinnosti Uživatele ve Smlouvě ve výši odpovídající zaplacenému poplatku, jež by jinak byl Provozovatel povinen vrátit. Smluvní pokuta je splatná dnem jejího oznámení Uživateli. Provozovatel je oprávněn svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty započíst vůči nároku Uživatele na vrácení zaplaceného poplatku. Při ukončení Smlouvy dochází k výmazu dále nepotřebných osobních údajů Uživatele. Provozovatel je oprávněn si po dobu 4 let od ukončení Smlouvy ponechat pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro obhajobu či obranu svých nároků či pro vymáhání plnění vyplývajícího z uzavřené Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky a stejně tak veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající či výslovně neupravené se řídí a vykládají v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s občanským zákoníkem.

 Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory především vzájemným jednáním s cílem zachování dobrých obchodních vztahů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory a nároky vzniklé ze Smlouvy, Smlouvy s Makléřem a těmito Obchodními podmínkami, nebo v této souvislosti, budou řešeny před soudy České republiky, přičemž místně příslušný soud bude obecný soud Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna těchto Obchodních podmínek bude Uživateli oznámena na jeho elektronickou adresu. Provozovatel je povinen také zveřejnit nové znění Obchodních podmínek na portálu hypo-top.cz. V případě, že Uživatel s novým zněním Obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu a současně má právo vypovědět Smlouvu. Pokračuje-li Uživatel ve využívání Služeb poskytovaných Provozovatelem i po oznámení o změně Obchodních podmínek, aniž by Smlouvu vypověděl, platí, že tyto změny akceptoval.  V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek, Smlouvy nebo Smlouvy s Makléřem. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.1.2019 jakožto provozovatelem portálu www.hypo-top.cz (dále jen „Provozovatel“), a Uživateli při poskytování služeb prostřednictvím portálu hypo-top.cz.

 Provozovatel internetových stránek poskytuje služby spočívající v možnosti využití funkcionalit portálu hypo-top.cz, tedy k vytvoření Účtu, správy svých osobních údajů na Účtu, vložení Nabídky či Poptávky hypotečních úvěrů aj., jejichž cílem je zejména vytvoření Poptávek a Nabídek hypotečních úvěrů a zprostředkování kontaktů za účelem navázání spolupráce mezi Makléři a Zájemci (dále jen „Služby“). Veškeré informace publikované Provozovatelem na portálu hypo-top.cz jsou určené výhradně k informativním účelům a v žádném případě je nelze považovat za investiční doporučení, nebo nabídku ve smyslu příslušných právních předpisů.

Definice pojmů

Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají pro účely Obchodních podmínek následující význam: Makléř právnická nebo fyzická osoba, která je smluvně sjednána na vypracování nabídky a následně hypotečního úvěru na portálu především za účelem nabízení svých služeb v oblasti zprostředkování a/nebo poskytování úvěrových produktů a za účelem získání kontaktů na Zájemce. Tyto osoby podnikají ve finanční oblasti s oprávněním poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Tyto osoby jsou držitelé potřebných licencí a jsou registrovány u České národní banky. Nabídka nezávazná nabídka konkrétního úvěrového produktu zaslaná Makléřem jako reakce na Poptávku prostřednictvím portálu hypo-top.cz.

Obchodní podmínky znamenají tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a tím také Smlouvy s Makléřem, je-li uzavřena. Poptávka nezávazná poptávka po úvěrovém produktu, vytvořená Zájemcem na portálu hypo-top.cz. Práva k duševnímu vlastnictví veškerá práva k duševnímu vlastnictví, zejména autorská práva k audiovizuálnímu dílu, k dílu audiovizuálně užitému, k dílu slovesnému, hudebnímu, grafickému, soubornému a další autorská práva a práva související s právem autorským, práva k ochranným známkám, práva k obchodním názvům a k obchodní firmě, práva k doménovým jménům, práva k důvěrným informacím, práva k obchodnímu tajemství, práva k průmyslovým vzorům a práva v oblasti nekalé soutěže, existující kdekoliv ve světě, ať již zaregistrovaná nebo nezaregistrovaná. Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Provozovatelem a poptávajícím na portálu hypo-top.cz. Smlouva s Makléřem smlouva o poskytování služeb v oblasti lead managementu, jež jsou poskytovány nad rámec Služeb a za poplatek, uzavřená mezi Provozovatelem a Makléřem. Správce osobních údajů je společnost VEVA GLANS  s.r.o., se sídlem Drahenice 83, 26285 Drahenice, IČO: 28414721 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139842, spřízněná osoba osoba, která společně s Provozovatelem tvoří koncern, jak je definován v ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.1.2019